Tarieven

Mijn uurtarief is €50 inclusief BTW. Een gesprek duurt ongeveer een uur.

Afspraken

  • Verhindering Een gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur is 100% JIJ gerechtigd om het volle uurtarief dat is afgesproken in rekening te brengen. Dit geldt ook als het model niet op het geplande gesprek verschijnt.
  • Privacy Alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de coach en het model is vertrouwelijk. Tenzij de informatie bij de coach leidt tot een gewetensconflict of een levensbedreigende situatie bij het model. De coach zal in zulke gevallen, met medeweten van het model, handelen in het belang van het model.
  • Betaling De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Tenzij anders is overeengekomen. Indien niet tijdig is betaald zal 100% JIJ rente in rekening brengen.
  • Toestemming Modellen onder de 16 jaar hebben toestemming van hun ouders nodig. Ook moet het model zelf toestemming geven (zelfs onder de 16). Modellen die geen toestemming geven kunnen niet worden gedwongen.
  • Aansprakelijkheid 100% JIJ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de coach.
  • 100% JIJ is resultaat gericht, resultaat kan echter niet worden gegarandeerd.

Klik hier voor het aanmeldformulier